Paul Siemerink archivaris van ’n Lesten Stuuver

Na 7 jaar trouwe dienst als bestuurslid van onze vereniging is Paul
Siemerink onlangs gestopt. Paul bedankt voor je inzet! Gelukkig blijft
hij als oud-Prins én als archivaris betrokken bij onze club. Heb je
materiaal van of over ’n Lesten Stuuver en het ligt te verstoffen op
zolder? Breng het dan naar Paul. Je mag hem ook bellen, zodat het
opgehaald wordt. Telefoonnummer van Paul: 06-23987242. Mailen
mag ook: p.siemerink@planet.nl.

Definitief jaarprogramma carnaval 2020

Tijdens de algemene ledenvergadering in september is het jaarprogramma 2020 van ´n Lesten Stuuver vastgesteld. Klik hier voor het Jaarprogramma 2020 definitief.

Receptie en jubileumfeest

Komend jaar viert de vereniging haar 55-jarig bestaan. Hiervoor is de jubileumcommissie op de achtergrond al druk bezig met het programma. Noteer alvast 8 februari in je agenda, want dan is ´s middags de receptie en ´s avonds het jubileumfeest. Iedereen is welkom op dit feest. Hoe dit jubelfeest eruit gaat zien is nog geheim. Een klein tipje van de sluier: door en voor Rossum, live in voute kledij.. 

Ook de jeugdcommissie De Stuuverkes hebben een jubeljaar, want in 2020 presenteren zij hun 22e Jeugdprinses en Jeugdprins. Voor de kinderen wordt volgend jaar 1 hele dag georganiseerd met een prachtige activiteit op basisschool De Kerkewei.

 

 

Uitnodiging ledenvergadering 16 september

Beste leden van ’n Lesten Stuuver,

Hierbij nodigen wij je uit voor de algemene ledenvergadering op maandag 16 september aanstaande. Deze vindt plaats in onze verenigingsresidentie, café ’t Peuleke. Aanvang is 20.00 uur.

Agenda

1 opening
2 mededelingen
3 notulen jaarvergadering dd 10-09-2018

Deze liggen vanaf 19.45 uur ter inzage in de vergaderzaal.

4 jaarverslag van de penningmeester
5 verslag van de kascommissie
6 benoeming kascommissie
7 begroting 2020
8 programma 2020
9 bestuursverkiezing

Werner Scheuten aftredend en herkiesbaar.

Martijn ter Horst aftredend en herkiesbaar.

10 verkiezing Raad van Elf
11 oprichting Garde Oud-Hoogheden
12 commissies aan het woord
13 rondvraag
14 sluiting

Het overleg met de commissies vindt plaats tijdens de ledenvergadering. Niet na de vergadering. Van elke commissie wordt verwacht dat er minstens één afgevaardigde aanwezig is. Afmelden kan via de secretaris (secretaris@n-lesten-stuuver.nl).

Namens het bestuur, Roy Braakhuis, secretaris

 

Peter Weusthof Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Peter Weusthof: Bijna 40 jaar inzet voor Rossumse carnaval

Goed nieuws. Gebroeders Weusthof (Cor en Peter) hebben zijn vandaag (26 april) gedecoreerd. ZKH Willem-Alexander heeft het behaagd deze heren te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Wij als vereniging hebben in het verleden een aantal keren een beroep gedaan op Cor. Tegenwoordig ontvangt hij elk jaar de (jeugd)Hoogheden in zijn etablissement Erve Fakkert voor een ontbijt zondagmorgen in het carnavalsweekend. Via deze weg: Cor proficiat. 

Peter Weusthof 

Peter Weusthof was 39 jaar betrokken bij het gala. Dankzij
zijn tomeloze inzet en kennis is het gala van ongekend hoog niveau. Voornaamste
kenmerk van het gala in Rossum is dat het vrijwillig door en voor de Rossumse
gemeenschap wordt gemaakt. Peter Weusthof had hierbij een leidende rol, eerst als
zanger, later schrijver en weer later als regisseur.

Hofkoortje

In 1979 kwam Peter Weusthof voor het eerst in aanraking met het gala. Het
Hofkoortje, een vast muzikaal onderdeel van het gala, bestaande uit meerdere
zangers, zocht nieuw talent. Peter meldde zich aan. Hij begon als zanger, maar
binnen enkele jaren nam hij de pen ter hand en begon zelf carnavalsliedjes te
schrijven op bekende melodieën. De teksten zaten boordevol humor en het ging altijd
over de Rossumse gemeenschap. Toen het Hofkoortje, zonder leiding kwam te
zitten, nam Peter deze taak voor jaren over.

Galacommissie

Van het Hofkoortje kwam Peter al snel bij de galacommissie in 1986. De
galacommissie is verantwoordelijk voor de optredens, zoals de buuts, tijdens het
gala. Schrijven is Peters passie. Velen hebben en kunnen nog steeds, genieten van
zijn schrijfkunst.
Toen carnavalsvereniging ’n Lesten Stuuver na het seizoen in 1998 plotseling zonder
regisseur kwam te zitten, pakte Peter zonder te vragen de draad op en ging in de
regisseursstoel zitten. Peter bewees te meer dat een en ander niet ten koste hoefde
te gaan van de kwaliteit van het gala. Zelfs sterke tegenvallers, zoals het wegvallen
van markante en goede buutreedners, wist de zittingscommissie zo goed op te
vangen dat het onder aanvoering van Peter niet merkbaar was op de planken. De
kwaliteit bleef en werd zelfs beter, nu de burger kritischer is, waardoor het ledental
nog verder opliep van de vereniging tot ruim 900.

Regisseur tot 2010

Een derde van alle Rossumers is lid van de carnavalsvereniging. Leden krijgen met voorrang tegen een gereduceerd tarief toegang tot het gala. Omdat de kwaliteit van de gala’s, mede door Peters inzet, zo hoog is, blijven mensen de vereniging steunen en komen naar het gala.
Des te meer realiseren wij ons als bestuur dat we Peter veel dank zijn verschuldigd,
dat hij zich zo heeft willen inzetten met zijn kwaliteiten voor onze vereniging.
Tot en met seizoen 2009 is Peter regisseur geweest. In deze hoedanigheid heeft hij
naast deze verantwoordelijke rol ook nog de pen ter hand genomen en vele jaren
sketches blijven schrijven.

Wat houdt regisseur zijn eigenlijk in?

De zittingscommissie begint in het eerste weekend van september. Vervolgens wordt er elke week minstens een avond (zo’n drie uur) vergadert met alle leden van de commissie. Als regisseur neemt Peter de voorzittersrol op van deze groep. Hij overlegt met alle leden hoe het programma van het gala eruit komt te zien. Welke buuts er komen, wie wat schrijft. Van september tot en met de eerste week in januari is Peter dus elke week minstens een avond in de weer om alles te begeleiden. Menig schrijver schuift tussendoor bij hem thuis aan om
te overleggen over de tekst. Peter weet als geen ander hoe een sketch in elkaar
moet zitten. Hij is niet te beroerd om vervolgens zelf een paar avonden in de week
over een tekst te buigen om deze nog beter te maken. Alles bij elkaar opgeteld,
inclusief de vier gala-avonden was regisseur Peter dik 100 uur in de weer om het
Rossumse gala in de steigers te zetten. Het gaat hier alleen om de periode toen hij
regisseur was. Daarvoor dus 20 jaar als lid van het Hofkoor, schrijver en leider. De
laatste vijf jaar als schrijver en lid galacommissie.

Carnavalsviering

Tot slot is Weusthof ook al vanaf de eerste carnavalsmis in de H. Plechelmuskerk te
Rossum, 18 jaar geleden, actief betrokken. Samen met pastor Zeinstra geeft hij op
bijzondere wijze invulling aan deze Heilige Mis. Elk jaar schrijft hij de predicatie en
draagt deze voor tijdens de Viering. Ook is hij op de achtergrond vanaf het begin
betrokken met de organisatie van deze Viering, met als doel de jeugd te betrekken bij
deze gebeurtenis. Met succes, want elk jaar zit de kerk tijdens de carnavalsmis vol. Helaas heeft Peter dit jaar besloten te stoppen met zijn jaarlijkse predicatie tijdens de Viering.

In het kort

Weusthof is bijna 40 jaar betrokken bij de galacommissie van carnavalsvereniging ’n
Lesten Stuuver, waaronder als schrijver en regisseur. Daarnaast is hij 18 actief
betrokken bij de de carnavalsmis in het dorp.
Carnavalsvereniging ’n Lesten Stuuver feliciteert Peter Weusthof met zijn dik verdiende koninklijke onderscheiding. Uiteraard Cor ook gefeliciteerd nogmaals. 😉

Koop dvd met ruim 4.000 foto’s van het carnaval

Een prachtig initiatief van onze Hoffotograaf Paul Steinmeijer. Van alle activiteiten van het carnavalsseizoen 2019 zijn foto’s gemaakt. 

Bel of mail Paul

Wil je ook de dvd met ruim 4.000 foto’s?. Bel dan naar Paul (0636413326). Mailen mag ook: psteinm1@caiway.nl.  Kosten per dvd zijn slechts €5.

Pastor Zeinstra benoemt tot erelid ’n Lesten Stuuver

De kerk zat nokkie, nokkie vol tijdens de carnavalsviering zondagmorgen 24 februari. Onder toeziend oog van de vele aanwezigen heeft de President van ’n Lesten Stuuver pastor Zeinstra benoemt tot erelid van ’n Lesten Stuuver.

20 jaar actief

De zeereerwaarde is dit jaar 20 jaar actief binnen onze geloofsgemeenschap. Sinds 1999 is pastor Zeinstra betrokken bij het vrijwilligerswerk in ’t Görtnkeurndoarp. In het bijzonder voor het carnaval.

Sleuteloverhandiging

Elk jaar is pastor Zeinstra aanwezig tijdens de Sleuteloverhandiging in het gemeentehuis. Hij heeft ook een sleutelpositie bij het traditionele ‘sleuteldopen’. De vier carnavalsverenigingen uit oud-gemeente Weerselo komen bij elkaar waar de pastor op ludieke wijze de gemeentesleutels doopt. 

Lees verder onder de foto.

Pastor Zeinstra tijdens de Carnavalsviering in 2018 in de Plechelmuskerk in Rossum.

Carnavalsviering

Vanaf 1999 verzorgt pastor Zeinstra de carnavalsviering in t Görtnkeurndoarp en in andere kerkdorpen. Zeinstra gaat met de tijd mee. Voor aanvang van de viering overlegt hij met diverse mensen en organisaties om het interessant te houden voor jong én oud.

Gala

Pastor Zeinstra is tevens een graag geziene gast tijdens de gala’s in de verschillende dorpen waar hij als ‘veurganger’ optreedt. In al die jaren heeft hij geen gala in Rossum gemist. Daarnaast is hij vaste gast op het Noaberbal. Hij gaat altijd mee met ’n Lesten Stuuver.

Dweilen met ’n Lesten Stuuver

In ’t Görtnkeurndoarp weet pastor Zeinstra de jeugd goed te betrekken bij het geloof. De zeereerwaarde gaat altijd mee met met de ‘dweildag’ van ’n Lesten Stuuver. Tijdens deze dag bezoeken wij als vereniging, inclusief de jeugdvereniging De Stuuverkes, meerdere wagenbouwverenigingen, waaronder de Sjeesköttels en Keurnmeaiers. Steevast neemt pastor Zeinstra het woord. Op een leuke manier ‘doopt’ hij de carnavalswagens. Hij maakt handig gebruik van dit moment door dan alle jongeren uit te nodigen voor de carnavalsviering. En dat werkt. Mede door hem zit de kerk vol met mensen, waaronder een grote groep jeugd.

Uithangbord voor de vereniging

Pastor Zeinstra is al 20 jaar van onschatbare waarde voor het Rossumse carnaval. Een betere uithangbord is er niet. Zijn inzet voor de leefbaarheid in Rossum, in het bijzonder voor het carnaval, is niet onopgemerkt gebleven. ’n Lesten Stuuver heeft daarom besloten hem te benoemen tot erelid van de vereniging.

Vier ereleden

’n Lesten Stuuver heeft nu 4 ereleden. Het gaat om wijlen Willem Schelberg, Marinus Maseland, Hennie oude Nijhuis en pastor Zeinstra.

Daarnaast heeft de vereniging een Erevoorzitter, namelijk oprichter Gerard Voorpostel. Wijlen Herman ter Pelle is in het verleden benoemt tot Grootvorst van ’n Lesten Stuuver.

Lid van Verdienste

Vanwege hun inzet heeft ’n Lesten Stuuver ook een aantal ‘Lid van Verdienste’. Het gaat om Frans Hamse (1987), Tonny Pegge (1995), Hennie Oosterbroek (1996), Hennie oude Nijhuis (2000), Tonny Braakhuis (2005), Alfons Hobbelink (2012), Ben Deterink (2013), Henk Roesthuis en Jan Pross (2016). 

Carnavalsmis en druk programma Stuuverkes

Het weekend voor de drie dolle dagen staat in het teken van de jeugd, uitreiking Earestuuver en de carnavalsmis. Als afsluiter uiteraard de Neugoamd bij Verenigingsresidentie ’t Peuleke.

Happy fris-disco en jeugdgala

De Stuuverkes met prinses Afke en jeugdprins Max hebben een volle agenda. Vrijdagavond gaan ze met z’n allen naar de ‘Happy fris-party’ in De Lutte, georganiseerd door de Bosdüvelkes. Samen met andere jeugdcarnavalisten mogen ze de voetjes van de vloer gooien tijdens het thema ‘glow in the dark’. Veel plezier allen!

Jeugdgala

Zaterdagmiddag 23 februari mogen De Stuuverkes samen met andere jeugdhoogheden in Twente strijden om de felbegeerde beker tijdens het Twentse Jeugdgala in Enschede. ’s Avonds gaat het feest verder, want dan organiseert Scouting Rossum voor de 44e keer het jeugdgala in de Blokhut, vanaf 19.00 uur (zaal open: 18.30 uur). Alle kinderen vanaf groep 5 t/m 2e klas voortgezet onderwijs zijn welkom. Er gaat om 18.30 uur een gratis bus vanaf het Thijplein naar de Blokhut. Dit geldt alleen voor de heenweg!!!! Fietax stelt de bus beschikbaar. Einde jeugdgala is 21.15 uur.

Lees verder onder de foto.

Carnavalsmis zondagmorgen vanaf 9.30 uur

Vorige week heeft pastor Zeinstra, middels een prachtige brief, alle wagenbouwers in Rossum uitgenodigd voor de carnavalsmis. Deze bijzondere viering is zondagmorgen 24 februari vanaf 9.30 uur in de Plechelmuskerk. Iedereen is uiteraard welkom!! Kom verkleed!. In samenwerking met koor TuImbe, dorpsdichter Peter Weusthof en hofkapel Melomanie wordt het een bijzonder samenzijn, zo vlak voor het drukke carnavalsweekend. Na afloop van de mis leggen de Hoogheden een bloemstuk neer bij het monument van ’n Lesten Stuuver op het kerkhof.

Uitreiking Earestuuver aan Petra oude Lashof

Na de carnavalsmis is de uitreiking van de Earestuuver. Dit jaar ontvangt Petra oude Lashof dit ere-metaal, omdat zij zich vele jaren verdienstelijk heeft ingezet (en nog steeds doet) voor de Rossumse gemeenschap. Iedereen die zich betrokken voelt is van harte welkom. De uitreiking start exact om 11.11 uur in Rabo de Cocer. Kom gerust iets eerder. De koffie staat klaar.

Neugoamd start om 18.00 uur; kom op tijd!

Zondagavond 24 februari start vanaf 18.00 uur de Neugoamd bij Boer’n Bistro ’t Peuleke. Kom op tijd, want het wordt druk. Maar liefst 10 zusterverenigingen bezoeken onze Verenigingsresidentie. Prins Tim en Adjudant Laurens zullen de Hoogheden met open armen ontvangen en kort toespreken. De vele dweilorkesten staan garant voor de gezellige muziek. Uiteraard is onze Hofkapel Melomanie aanwezig, maar ook dweilorkest Lavasjkierie en Krisus.

Lees verder onder de foto.

Burgemeester geeft macht uit handen

Wil je nog snel een schuurtje in de tuin, zonder rompslomp van vergunningen et cetera? Dan moet je na woensdag 27 februari naar Prins Tim en Adjudant Laurens. Woensdagavond vanaf 19.30 uur ontvangen zij namelijk, uit handen van de burgemeester van Dinkelland, de gemeentesleutel. Vanaf dan hebben onze Hoogheden het voor het zeggen in ’t Görtnkeurndoarp. De sleuteloverdracht vindt plaats in het gemeentehuis.

Earestuuver voor Petra oude Lashof

Vrijwilligster Petra oude Lashof (57) ontvangt dit jaar de Earestuuver. Dit eremetaal reikt carnavalsvereniging ’n Lesten Stuuver elk jaar uit aan een persoon die zich langdurig vrijwillig inzet voor de Rossumse gemeenschap.

Petra heeft zich 25 jaar ingezet voor toneelvereniging ATR in Rossum, waarvan 23 jaar als regisseur. Daarvoor was ze, zowel op het tonaal als achter de schermen, ruim 10 jaar actief voor de KPJ, afdeling Rossum.

Lees verder onder de foto.

Rossum Buitengewoon

Sinds de oprichting van Stichting Rossum Buitengewoon in 2003 is Petra hierbij betrokken. Deze stichting zet zich in voor muzikale en culturele beleving in de kern. Daarnaast bevordert het de samenwerking tussen verschillende Rossumse organisaties. Samen met anderen speelde Petra een grote rol, zowel op als achter het podium, als actrice en zangeres tijdens meerdere grote theaterproducties, zoals Dik Trom, En dat alles omdat ze Joden zijn, Spaghetti en Spruitjes en Schuiftrompet en Breedtepass. De voorstellingen waren onder andere te zien in stadstheater De Bond in Oldenzaal, in de Plechelmuskerk en op het voetbalterrein in Rossum.

Lees verder onder de foto.

Gelegenheidsbandje

Petra voelt zich het meest thuis op of achter de bühne, want ze nam ook deel als zangeres aan het gelegenheidsbandje Xeewa van 2007 tot en met 2010. Dit bandje verzorgde diverse uitvoeringen in en buiten Rossum. Verder werd ze vele jaren veelvuldig gevraagd door muziekvereniging St. Henricus in Rossum om mee te helpen met grote muziekproducties.

Jongerentheater

Vanaf 2007 tot heden is Petra de drijfveer achter het Rossumse Jongerentheater. Wekelijks repeteert ze met een groep jongeren voor toneelvoorstellingen of theaterproducties. Daarnaast is ze ook al jaren betrokken bij Jeugdwerk Rossum. Deze club organiseert vele activiteiten voor de jeugd in Rossum, zoals knutselmiddagen, vakantiespelweken en filmmiddagen.

Voor de Rossumse gala’s was Petra 7 jaar de grimeur. Verder is ze al jaren betrokken bij de Rossumse kermis en schminkt ze de loopgroep van wagenbouwvereniging de Keurnmeaiers sinds 2012.

Lees verder onder de foto.

Hemelvaart

Petra Oude Lashof hecht veel waarde aan de leefbaarheid in Rossum. Toen duidelijk werd dat na 40 jaar geen Boeldag meer georganiseerd werd in Rossum tijdens Hemelvaart, dan was zij de kartrekker die samen met anderen het initiatief nam om wat te organiseren tijdens die dag, namelijk ‘Rossum, een gezellige boel’, met kofferbakverkoop, diverse kraampjes en uiteraard muziek en theater.

Tot slot is Petra al jaren betrokken bij het verkeersveiligheidsproject Vomol voor basisschoolkinderen. Om de 2 jaar zorgt zij samen met opleidingsinstituut AOC dat basisschoolkinderen in Rossum leren omgaan met landbouwvoertuigen in het verkeer.

Lees verder onder de foto.

Uitreiking zondagmorgen 24 februari

De uitreiking van de 39e Earestuuver vindt plaats op zondag 24 februari vanaf 11.11 uur in kulturhus Rabo de Cocer in Rossum. Voor aanvang is er vanaf 9.30 uur de carnavalsmis in de Plechelmuskerk in het dorp met medewerking van pastor Zeinstra, koor TuImbe en hofkapel Melomanie. Iedereen die zich betrokken voelt is welkom bij de uitreiking van de Earestuuver.

Opgeven voor de Playbackshow kan nog !!

Er hebben zich al vele grote groepen dames opgegeven voor de kinderplaybackshow op Rosenmontag. Er is nog plek voor een paar meer deelnemers.. Vooral jongens!!!

Kinderen die op de basisschool zitten mogen meedoen met de playbackshow. Opgeven kan door middel van een mail naar Rowèl Hesselink (rowelhesselink@gmail.com). Aanmelden kan tot en met komende vrijdag 8 februari. Schroom niet en doe lekker mee, want je ontvangt altijd een leuke prijs!