Uitnodiging ledenvergadering 10 september

Aan de leden,

Hierbij nodigen wij je uit voor de jaarvergadering op maandag 10 september aanstaande. Deze vindt plaats in onze verenigingsresidentie, café ’t Peuleke. Aanvang is 20.00 uur.

1 opening
2 mededelingen
3 notulen jaarvergadering dd 11-09-2017

Deze liggen vanaf 19.45 uur ter inzage in de vergaderzaal.

4 jaarverslag van de penningmeester
5 verslag van de kascommissie
6 benoeming kascommissie
7 begroting 2019
8 programma 2019
9 bestuursverkiezing

Jolanda Smellink aftredend en herkiesbaar

Nieuwe kandidaten kunnen zich aanmelden bij het bestuur.

10 verkiezing Raad van Elf
11 Jubileumcommissie stelt zich voor en geeft toelichting
12 commissies aan het woord
13 rondvraag
14 sluiting

Het overleg met de commissies vindt plaats tijdens de ledenvergadering. Niet na de vergadering. Van elke commissie wordt verwacht dat er minstens één afgevaardigde aanwezig is. Afmelden kan via de secretaris (secretaris@n-lesten-stuuver.nl).

Namens het bestuur, Roy Braakhuis, secretaris