Geschiedenis

DE OPRICHTING VAN CV ‘n LESTEN STUUVER 1965

Eigenlijk kende men in Rossum al veel langer carnaval, zij het niet georganiseerd door een eigen vereniging op dit gebied, en zeker niet in de huidige vorm met zijn talrijke feesten, optocht, versieringen e.d.

In de plaatselijke cafe´’s werd reeds jarenlang een carnavalsbal gehouden en de St. Henricusfanfare had zelfs geruime tijd een eigen carnavalsavond voor haar leden. Al met al dus reden te over voor het plaatselijke Oranjecomité om in het begin van de zestiger jaren te gaan denken aan een eigen carnavalsvereniging in Rossum, zoals er in de ons omringende plaatsen reeds langer bestonden.

We denken hierbij met name aan Oldenzaal, waar velen vanuit ons dorp carnaval gingen vieren. het zou een vereniging moeten worden die alle aktiviteiten rond carnaval organiseert, begeleid en uiteraard ook in goede banen leidt. Na het inwinnen van de nodige informatie en het gebruikelijk heen en weer gepraat, besluit het Oranjecomité in haar vergadering van 8 maart 1965, om te trachten in Rossum tot een eigen carnavalsvereniging te komen. Met voortvarendheid wordt de zaak ter hand genomen en op 23 maart 1965 wordt er bij café Ossenvoort een vergadering belegt voor alle inwoners van de buurtschappen Rossum, Lemselo en Volthe. Na een aantal bijeenkomsten valt de definitieve beslissing om een carnavalsvereniging op te richten.

De Oprichtingsvergadering

De oprichtingsvergadering is 6 deptember 1965. Om de vereniging goed te onderbouwen is contact opgenomen met de reeds jaren bestaande carnavalsvereniging de “Kadolstermennekes” uit Oldenzaal. Zij sturen een afvaardiging naar de vergadering om de broodnodige informatie te verschaffen en vooral tips vanuit de praktijk te geven.

Met raad en daad wordt de vergadering bijgestaan door de heer G.Vlutters, de toenmalige Prins Ollie van Oldenzaal, en de heer W.Willemsen, toendertijd Vorst Valtiens. Een vereniging die zichzelf respecteert en een eigen gezicht binnen de dorpsgemeenschap wil krijgen, dient zeer zeker een eigen naam te dragen. Na enig collectief denkwerk wordt de door Jan Griep geopperde naam, “’n Lesten Stuuver”, aangenomen.

Een eigen carnavalsvereniging voor Rossum, Lemselo en Volthe is een feit. Maar om te komen tot een eigen structuur, een eigen programma, eigen ideeën, kortom een eigen gezicht, dat is een tweede.

De eerste stappen

Op 12 oktober 1965 vindt de eerste ledenvergadering plaats en wordt een voorlopig bestuur gekozen, welk in de vergadering van 18 oktober van dat jaar definitief wordt benoemd. Het eerste bestuur van de vereniging bestond uit:

 • Gerard Voorpostel, voorzitter
 • Johan Kaptein, secretaris
 • Bernard Engelbertink, penningmeester
 • Gerard Stoolhuis
 • Herman Oude Engberink

Tevens werd op die avond getracht om tot de oprichting van een Raad van Elf te komen. Dat valt echter niet mee, want daarvoor zijn, zoals ook nu nog, elf mensen nodig. De notulen vermelden dat daarom de eerste Raad van Elf zal bestaan uit het bestuur, aangevuld met de eerste leden die zich daarvoor beschikbaar stellen. En dit waren:

 • Herman ter Pelle
 • Gerard Zwiers
 • Herman Engelbertink
 • Frans Stoolhuis

Op 13 november 1965 wordt de eerste feestavond van de kersverse carnavalsvereniging gehouden. Dit feest, de elfde van de elfde, wordt ook nu nog steeds gevierd. Tegenwoordig wordt op dat feest de “oude” Prins afgevoerd. Op de eerste feestavond viel er uiteraard nog geen Prins af te voeren. Dit zou echter niet lang op zich laten wachten.

ECHT CARNAVAL 1966        

Op 19 februari 1966 wordt het eerste carnavalsbal van “’n Lesten Stuuver” gehouden, met voor het gezicht van de vereniging het belangrijkste, de eerste Rossumse Prins Carnaval. Tonnie Postel komt die avond als eerste Prins te voorschijn uit een grote “götnkeurn” en stelt zich voor als Prins Rolevo 1. Al met al een symbolisch geheel.

De naam Rolevo is gekozen om de eenheid tussen Rossum, Lemselo en Volthe te benadrukken en inwoners van Rossum staan bekend als “götnkeurn”, zoals in de carnavalstijd Rossum wordt aangeduid als Götnkeurndoarp.

DE EERSTE JAARVERGADERING 1966  

Op 28 februari 1966, meteen na de carnavalsfeesten, heeft de eerste algemene jaarvergadering plaats. De opkomt was meteen geweldig, want het verslag van de secretaris vermeldt, dat er buiten het bestuur nog ruim 30 leden aanwezig waren. De feesten waren dus zeer goed bevallen.

Op deze avond worden daarom ook verkiezingen gehouden om te komen tot een voltallige Raad van Elf. De animo is groot en na de definitieve samenstelling van de Raad blijven er zelfs nog 5 personen over als reserve. Omdat de werkers van het eerste uur van groot belang zijn voor een vereniging in opbouw, willen we de namen van de eerste voltallige Raad van Elf toch even vermelden. Het zijn:

 • Herman ter Pelle
 • Gerard Zwiers
 • Herman Engelbertink
 • Frans Stoolhuis
 • Jan Reinink
 • Bernard van Benthem
 • Wout Hartendorp
 • Johan Oude Moleman
 • Jan Oude Nijhuis
 • Albert Leussink
 • Antoon Meenhuis

DE GROEI 1966

Tegenwoordig kennen we binnen de carnavalsvereniging “’n Lesten Stuuver” in Rossum talrijke commissies en groeperingen en evenzovele aktiviteiten.

Het is een goede zaak om de vereniging te blijven uitbouwen tot een goed functionerende coördinator van de carnavalsfeesten in Rossum. Langzaam maar zeker is dat ook gebeurd. Vooral in de beginjaren kwamen er telkenjare “nieuwigheden” bij. Wij willen een aantal markante bijzonderheden noemen om de duidelijke groei van de vereniging te illustreren.

STATUTEN 1966  

Vaststelling van de statuten. Het tweede artikel van deze statuten luidt als volgt: “Het bestuur kan iedereen het lidmaatschap ontzeggen na gebleken wangedrag.” Aangezien dit het tweede artikel in de statuten was, zag het toenmalig bestuur de toekomst niet al te rooskleurig in. Maar de werkelijkheid heeft hen in het ongelijk gesteld, want tot nog toe heeft men dit artikel niet behoeven toe te passen.

OPTOCHT 1967 

De eesrte optocht is in de vorm van een kinderoptocht een feit. Ook is in dit jaar de eerste Vorstverkiezing. Herman ter Pelle is de eerste Vorst van de Raad van Elf.

ADJUDANT EN SPREUK 1968      

Dit jaar heeft de Prins voor het eerst een Adjudant. Ook heeft hij voor het eerst een wapen en een spreuk en hem wordt na de optocht een receptie aangeboden. Op de avond van Rosenmontag wordt om Elf minuten over Elf de nar verbrand. Hiermee werden, en worden nu nog steeds de carnavalsfestiviteiten afgesloten.

DANSMARIETJES 1969    

In dit jaar komen er voor het eerst Dansmarietjes en de Prins kiest een prinselijke residentie. Ook is het het jaar van een eigen vaandel voor de vereniging en het eerste officiële bezoek aan het Bokkenbal van de Kadolstermennekes in Oldenzaal.

SLEUTELOVERDRACHT 1970        

In dit jaar worden de Prinsen uit de Gemeente Weerselo voor het eerst ontvangen op het Gemeentehuis door het College van B.en W.

Ook is dit jaar op Rosenmontag de bierpomp bij Café Ossenvoort in gebruik genomen. Een andere gebeurtenis is het plaatsen van de kei op de hoek Thijstraat – Father Raatgerstraat. Elk jaar wordt hier na de optocht een heildronk uitgebracht.

BOERENKAPEL 1971

Dit jaar het eerste optreden van de Boerenkapel welke is ontstaan als een onderdeel van de St. Henricusfanfare.

GALA 1972 

In 1972 is de Zittingcommissie ontstaan waarna in 1973 de eerste galaavonden zijn. Natuurlijk is er dan, vanwege het technische gedeelte, een Technische Commissie nodig. Café Stegge wordt in dat jaar de vaste Verenigingsresidentie en is dat nog steeds.

CARNAVALSKRANT 1975 

Het jaar van de, door “’n Lesten Stuuver”, geheel verzorgde eerste Carnavalskrant.

JEUGDGALA 1976  

De eerste Jeugdgala in de Blokhut welke tot heden steeds wordt verzorgd door Scouting Rossum. Voor de organisatie, begeleiding, jurering e.d. van de optocht wordt de Optochtcommissie in het leven geroepen.

33 JAAR CV ‘N LESTEN STUUVER 1998    

De zaal wordt versierd en er is een kleine expositie over de afgelopen 33 jaar. Rond het middaguur is alles voor elkaar en kan het feest beginnen.

Om 13.00 uur is de samenkomst bij Café Ossenvoort-Bijen. Na het maken van enkele groepsfoto’s vertrekt het hele gezelschap naar Vadertje Kei bij de R.K.Kerk. Hier wordt door de jubileumcommissie een kado aangeboden aan de Rossumse gemeenschap. Het is de eer aan Oud-Prins Rolevo (in 1965 de eerste Hoogheid) en de regerende Hoogheid Prins Jos 2 om het kado te onthullen.

Voordat de Hoogheden daaraan kunnen beginnen is er nog een speech van Jan Heerink namens de Jubileumcommissie. Hierna kan het kado worden uitgepakt. Het zijn twee banken welke namens de dorpsgemeenschap in ontvangst worden genomen door de Dorpsraad van Rossum. Men kan nu, na een fietstocht of wandeling of zomaar even, uitrusten op een comfortabele bank. Vermeldenswaardig is nog wel dat de grond, waarop de Kei ligt en waarop de banken staan, gratis is beschikbaar gesteld door de eigenaar.

Onder het genot van een glaasje chamnpagne en een nummer van de hofkapel wordt nog even wat nagepraat waarna het hele gezelschap vertrekt naar Café Hutten voor de receptie.

Langzaam begint zaal Hutten vol te lopen met genodigden en onder de genodigden is ook het oprichtingsbestuur van 1965. Om half drie wordt de receptie geopend door ceremoniemeester Paul Vos. In een korte speech geeft Paul aan dat C.V.”’n Lesten Stuuver” in 33 jaar is uitgegroeid van een vereniging met 60 leden tot een vereniging met 770 leden in 1998. Een van de grootste Carnavalsverenigingen in de Regio.

Het eerste onderdeel is al direkt een echte verrassing voor alle aanwezigen want, na een korte toespraak door Edo Damen, komen, vooraf gegaan door de hofkapel en de dansmarietjes, de eerste Jeugdprins en Prinses binnen vergezeld door de Jeugdraad van Elf. Na een korte toespraak door deze Hoogheden is er voor hen een prominente plaats gereserveerd waar ze de receptie kunnen volgen.

Na de jeugd is het de beurt aan Prins Jos 2 die, na een korte toespraak, het bestuur een receptieboek met, om te beginnen, alle namen van de leden van de Raad van Elf aanbiedt.

Verdere sprekers zijn nog:

Wethouder Mevr.Mentink namens de Gemeente Weerselo
De Hoogheden van de buurtverenigingen:
De Knollentrekkers uit Weerselo
De Nettelkörnkes uit Deurningen en
De Buismans Kearls uit Saasveld
Voorzitter Johnny Plegt van De Knollentrekkers
Predident Henk Kasteel van de Kadolstermennekes uit Oldenzaal

Alle sprekers zijn het er over eens dat Rossum een prima Carnavalsvereniging heeft met aktieve oude en jonge leden zodat de toekomst is gewaarborgd. Naast de nodige kado’s is er van de Kadolstermennekes nog een speciale onderscheiding vanwege het feit dat Oldenzaal een waardevolle helper is geweest bij de oprichting van “’n Lesten Stuuver”.

Aan het eind van de receptie is het woord aan de Predident van de C.V. “’n Lesten Stuuver” waarin hij iedereen bedankt voor de komst naar Zaal Hutten. Het officiële gedeelte is nu voorbij en onder het genot van een drankje wordt nog even nagepraat.